Blog uživatele pedro

Výběrovka - Psychodiagnostická praktika

... tak tohle je teda drsný ... ?

Výběrovka - Psychodiagnostická praktika - Na výběrovou přednášku Psychodiagnostická praktika bylo v SIS zapsáno 10 studentů (max počet). E-mailem jsme odmítaly další zájemce s odkazem na následující semestr či rok. Na první setkání nikdo ze zpasaných bez omluvy nedorazil. Pokud nedorazí nikdo ani příště, pokládáme výběrovku za zrušenou. Vaši vyučujcící... [Zprávy z katedry]

ZÁKLADNÍ POJMY Z METODOLOGIE PSYCHOLOGIE

ZÁKLADNÍ POJMY Z METODOLOGIE PSYCHOLOGIE
DEFINICE A VYSVĚTLENÍ

PRACOVIŠTĚ Katedra psychologie, Fakulta sociální studií MU
PŘEDMĚT PSY112 Metodologie psychologie - kvantitativní přístup
AUTOŘI Stanislav Ježek, Martin Vaculík, Václav Wortner

Soubory: 

Psychologie práce a organizace - vnitřní směrnice

Přikládám vnitřní předpis společnosti Asus, která je známým výrobcem výpočetní techniky. Aby se nám lépe učilo :-)

Soubory: 

EEG, komunikace, stimulace mozku

Posílám několik zajímavostí.

V prvním souboru nějaké informace o EEG, měření, hodnocení, ukázky záznamů, spánkové cykly.

Neříkala nám MUDr. Šivicová, že s každým dalším spánkovým cyklem se REM fáze zkracuje ? Podle tohoto materiálu je to přesně obráceně ... :(

Druhý soubor jsou materiály od MUDr. Dostálové (už jsem se něco dával nascanované, je to v kategorii Anatomie, přidám i do kategorie Neurofyziologie). Neurofyziologické aspekty komunikace tady nejsou popsané holými větami, ale pěkně rozvinutě a s obrázky.

Třetí věc je program pro Windows, generátor binaurálních rázů. Princip je ten, že se nastaví do jednoho ucha tón např. 700 Hz a do druhého ucha 718 Hz. Tyto signály interferují a vytvářejí tak "rázy" o frekveci odpovídající rozdílů frekvencí obou tónů, tedy v tomto příkladu 18 Hz. Je to takový psychowalkman. Nejlépe poslouchat přes sluchátka. Já to poslouchal tedy přes repráčky u PC, nastavil jsem si konstantní rázy o frekvenci 18 Hz. Vycházel jsem při tom z informací ve zde předkládaném materiálu (Prezentace EEG). Jak si můžete zjistit, 18 Hz je vhodný kmitočet pro duševní činnost a lepší zapamatování. Seděl jsem na nerofyziologií a poslouchal tohle. Napřed mi to bylo dost protivné, ale pak jsem zjistil, že pracuju dost rychle a stihnul jsem si toho z neurofyziologie projít docela dost. Nevím, jestli to byl efekt těch 18 Hz nebo placebo efekt, každopádně zvýšenou výkonnost jsem pozoroval.

Se zapamatováním to tedy, musím přiznat, byla docela tragédie. Druhý den (den zkoušky) jsem byl pěkně dutej a dostal jsem to za 3; uznávám, že naprosto spravedlivě. Tak nevím, jestli to budete někdo chtít riskovat a použít to na učení ...

Varování před kombinací této formy stimulace a psychoaktivních látek je určitě na místě.

Noam Chomsky - aktuálně

Nevím, jestli to k něčemu bude, ale Noam Chomsky se angažuje ve věci amerického radaru. Nechci sem tahat politiku, takže jen jako informaci, která by se možná mohla hodit jako přidaná hodnota u zkoušky z obecky.

http://www.nenasili.cz/cs/601_noam-chomsky

http://www.nenasili.cz/cs/1106_naom-chomsky-podporuje-hladovku-jana-tama...

Inteligence - poznámky z kurzu

*** Faktorový přístup k inteligenci ***

F. Galton r. 1873 definoval inteligenci jako smyslovou citlivost.

Binet a Simon - 1904 - první inteligenční test

Spearman - britský psycholog, sledoval strukturu inteligence, užíval faktorovou analýzu. Mezi obecnými schopnostmi inteligence je korelace 0.7 (ale nevím, které to jsou, ty obecné schopnosti). Kromě obecných schopností (g-faktor) rozlišuje ještě speciální schopnosti, mezi kterými je korelace jen 0.2. Podle Spearmana je inteligence nedělitelná.

Thurstone odmítá Spearmanovo tvrzení o nedělitelnosti inteligence, zavádí multifaktorovou teorii inteligence a uvádí 7 základních schopností:

 1. Schopnost porozumnění řeči - chápání významu slov, vět, textu
 2. Řečová a ideční fluence - plynule mluvit, navazovat věty, vytvářet logické celky z řeči a myšlenek (asi koherence myšlení)
 3. Numerické schopnosti (číselné řady ;) )
 4. Prostorová představivost
 5. Paměť, zejména krátkodobá
 6. Pohotovost vnímání - postřehnutí detailů
 7. Schopnost usuzování - indukce, dedukce, schopnost nacházet pravidla

Vernon (Paul) - Brit. Vytvořil kombinaci obou předchozích teorií a v roce 1961 publikoval teorii hierarchické struktury inteligence.

 1. Nejvyšší schopnosti - odpovídají G-faktoru
  • Slovně-číselné schopnosti (u Thurstona 1-3)
  • Pohybově-prostorové schopnosti (u Thurstona 4)
 2. Nižší schopnosti (u Thurstona 5-7)
 3. Nejnižší schopnosti (speciální schopnosti u Spermana)

R. Cattel (Spearmanův žák), zabýval se obecnou inteligencí (g-faktor)

Rozlišil tekutou (fluidní) inteligenci, což je schopnost zpracovávat informace o vztazích mezi objekty, které jedinec (aktuálně) vnímá. Tato inteligence je vrozená, nezávislá na výchově, kultuře, vzdělání atd.

SPSS - neparametrické testy

Prezentace na SPSS - neparametrické testy (Lamie a já)

Studie machiavelismu

Seminárka na propedeutiku.

Anotace:

Práce se zabývá machiavellismem. Představuje život a dílo Niccola Machiavelliho a machiavellismus jako osobnostní rys, tedy rys osob manipulujících svým okolím, s nedostatkem morálky a citů. Dále představuje práci Richarda Christieho z roku 1970, na jejímž základě vznikla interpretace vlastností machiavelistické osobnosti. Empirická studie, provedená zejména mezi studenty různých fakult UK srovnává míru machiavelismu studentů různých fakult a vývoj této škály v závislosti na délce studia. Přináší zjištění o klesající úrovni machiavellismu u studentů Právnícké fakulty UK.

Tabulka s konkrétními výsledky je na http://vyzkum.propsychology.cz

E-maily s výsledky byly rozeslány všem, kteří uvedli e-mail adresu.

Soubory: 

Optické klamy a iluze - prezentace z 27. března 2008

Tu jsou ty magické obrázky.

Soubory: 

Srovnávačka slajdy (z biomedu)

Dávám i sem tu spoustu slajdů z Biomedu.